Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Энциклопедический лексикон. Том 17. ДIО -ДЯТ

Бесплатно
Основная коллекция
Артикул: 625402.01.99
Энциклопедический лексикон. Том 17. ДIО -ДЯТ [Электронный ресурс] . - С-Петербург, 1841. - 466 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/358025 (дата обращения: 19.07.2024)
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
м 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ 

а^ЖЕ£СІіКкОІ£ Ъі 

м 
<о\ шшжштшшшшшшк 
ЛЕКСИКОНЪ, 

П 0 С В Я Щ Е Н Н Ы Й 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 

ГОСУДАРЮ ІІМПЕРАТОРУ 

НИКОЛАЮ ПАВЮВИ ЧУ. 

ТОМЪ СЕЖНАДЦАТЫЙ. 

дю-дят. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

1841 

^ 

Имена и подписп Гг. Сотрудниновъ, 

КОТОРЫХЪ СТАТЫІ ПОМЬЩЕНЫ въ XVI I томъ 

Александръ 
Архпповъ 
A. 
А. 
Исаиъ Иваноппчъ Брыкопъ 
Н. Б, 

Егоръ 
едоровичъ Бутовпчъ-Ііутопскій 
Е. 
Б.Ъ. 

Коистантпнъ Андреевпчъ Бухъ 
Вх. 
I ІІ;ІІІ і, Савнчъ Вавиловъ 
И. В. 

едосей 
едос евнчъ Веселаго 
. В. 
Алексапдрі. Абрамоппчъ Воскресенскій. . 
-А. В-ііі. 
Васплій Васильевичъ Гріггорьевъ 
В. В. Г. 
Кондратъ Пвановичъ Грумъ 
JT-.I/ S. 

Андренг Николаевичъ Дснпсовъ 
Л. Д. 

Михаилт. Яковлевичъ Діевъ 
М. Д. 
Дмптрій Петровпчъ Журавскій 
. . \ 
, . . Д. Ж. 

Ллександръ Пстровнчъ Загорскій 
J. П. З-іи. 

Копстаитішъ Петровичъ Зелеііецкіп 
К. 3- ш. 

Семснъ Ильпчъ Зелспоп 
С. ТІ. 3-й. 

Василій Николаевшп. Карповъ 
!(• 

Ллексаіідрт> Макаровпчъ Кіірітлепко. ; 
. . . . A. К. 

Петръ Ллександровичъ Корсаковъ 
П. A. К. 
Княрь Дмитрій Алекс евячъ Кропоткппъ 
К-Д • K-HS, 
Павелъ 
едоровичъ Кузьмііідевъ 
Л. 
. К. 

ЙІихайло Васильевичъ Леиипъ 
М. А. 
Захаръ 
едоровичъ Леонтьевскііі 
3. Л. 

Ивапъ Петровнчъ Лппрандп . . . . - . . . . , 
И. П. Л. 
Папелъ Иваноличъ Любпмовъ 
П. И. Л. 

Маркъ Яковлевич7> Магазпнсръ 
М. М-рь. 

Дмвтрій Алекс евнчъ Мнлюттіъ 
Д- М-т. 
Алексавдръ Дмитріевпчъ Озерсіаіі 
А. Д. О. 

Мпхайло Мпханловнчъ Окуисвь 
М. О. 
Алекс й Алексізевпчъ Пахомовъ 
А. 
П. 
Павелъ Яковлевпчъ Петровъ 
- 
IT. Л. 11. 

ома Пваповнчъ Петрушевскій 
. . . • 
. II. II. 

ВасЕілііі Тлмо еевичъ Плаксннъ 
m В. 11л, 

Алексапдръ Карловичъ Руммель 
: 
A. 
Р. 
ГІапслт. Стспаііовпчті Савельрвъ 
5. 
Ііііколаіі Васильсвпчъ Савельевь-Ростпславмчі. 
II. В. С. 

Серг*й Васильевичъ Соловьевъ 
С. В. С. 
Степанъ Михайловичъ Усовъ 
С. М. У. 
Григорій 
Чаиковскій 
Г. Ч. 
Серг й Ивановичъ Черняевъ 
С. Ч. 
Дмнтрій Потаповичъ Шелеховъ 
Д- Н- Ш. 

Баронъ АДОЛЬФЪ 
едоровичъ Штакельбергъ 
A. III. 
Иоаиъ 
едоровпчъ Дітукеибергъ 
JJ. . Шт. 
ІІиколай Мпхайловичъ Щукішъ . . .' 
Н. Щ. 
Князь Дмитрій Алекс евичъ Эристовъ 
К. Д. Э. 
Ивапъ Гавриловичъ Эрлингъ 
И. Э. 
Дмнтрій Иваповичъ Языковъ 
Дз. 
Игиатій Семеновичъ Яроцкііі 
• 
//. Я-ій. 

Общею редакціею этоіо тома заішмался П. С. СЛВЕЛЬЕВЪ. 

Г.ІАВЛЕНІЕ. 

Стр. 
Давьгдовъ, Дснпсь Васп.іьевнчъ 
421 
Дагерротнпъ 
423 
Дагеррь, Daguiirre 
424 
Даішлопа, таицовщпца 
425 
Даыпловъ мопастырь 
— 
Даптпк.іы 
— 
Донгубскіи, проФессоръ 
— 
ДпоряпстЕО Фиііляпдское. . . .• 
42С 
Двудолыіыя растепія 
; . . . 427 
Дёберейнеръ, Dubereiner 
428 
Дебордъ-Вальморъ, Debordes-Val mores — 
Девіяція 
420 
Девріептъ-Шрсдеръ, см. Шрсдеръ Девріснтъ. 
Дегатцрованіе 
430 
Дегтяревъ, Степанъ Аникіевичъ . . . . — 
Декларація 
432 
-Деклпнаторъ 
— 

Дельвигъ, баронъ Антонъ Антоновичъ, 433 
Делькредере, Delcredere 
435 
Дсльтонъ, Dalton 
• — 
Демпдовъ, Павелъ Пчколаевпчъ 
436 
Деміургъ 
438 
Демопаксъ Кппрскій, Demonax 
— 
"Дестпллать 
430 
Дестпллнроваше. . • 
— 
Десть 
— 

Детерміппізмь 
— 

ДеФектъ 
ІІО 
Джорджаиіе 
— 

Джорджанъ 
— 

Джунковскій, Степанъ Семеповцчъ. . . — 
Дзсшдп, см. Дцонди 
— 

Дмпмчъ Забалкаискііі граФЪ 
— 
Дііішдеидъ. 
443 

, (игорія, Дугорія, си. Оссетія. 

Стр. 
Дігдло, балетмейстеръ 
443 

Днлогія. 
444 

Дпмптрій Ольгердовпчъ 
-Дпнотсріп, Diuotherium 
— 
Двнхай, островъ 
445 
Дисконтъ 
'. . . — 
Дистпллнросаніе 
— 
ДиФФракЁІя 
— 
Дицсархъ Месспнскій 
447 

Діабетъ, Diabetes, болъзнь 
— 
Діатермпчность Diathermaneite . . . . 448 
Діодоръ Мсгарскііі 
451 
Діодоръ Перипатетикъ 
— 

Діонисій Старый 
1 

Діонисій Младшіц 
3 
Діонпсш Галпкарнасскій 
4 

Діошісіи Галикарнасскій Младшій . . . 7 
Дгоішсіп, тпранъ Гераклейскіи 
— 

Діошісій Милетскій 
. 8 
Діониеій Малый, Exiguus 
— 

Діошісій Алексапдрійскій 
— 

Діопіісій Ареопагптъ 
— 
Діопіісій 
ракійскій 
9 
Діошісііі Суздальскій 
— 

Діоішсій Глушицкій, преподобный... 10 
Діоппсій, мптрополптъ Всероссійскій '. — 
Діоішсій, свящеіпиікъ ІІовгородскій.'. 11 
Діоиисіодоръ, гсомстръ 
— 

Діоипсъ, или Вакхъ 
— 

Діопъ Сііракузскіи 
. — 

Діонъ Хрпзостомъ, Chrysostomos . . . 12 

- 
VIII 
Стр. 
Діонъ-Кассій 
12 

Діопсндъ, минералъ 
— 
Діопсисъ 
— 
Діоптазъ, мшісралъ 
— 

Діоптрпка 
,. — 
Діотры 
14 
Діорама 
— 

Діорпзмъ 
16 

Діоритъ 
— 

Діоскорея 
- . . . — 

Діоскоридъ, врачъ 
— 
Діоскорчдъ Кііпргкіп 
— 
Дюскоръ, патріархъ 
— 

Діоскоръ, антішапа 
17 
Діоскурія, городъ 
— 

Діоскуры, МІІФОЛОГІЯ 
. — 

Діоскуры, созв здіе 
— 

Діосма, растеиіе 
— 
Діосполисъ 
18 
Діосъ-Сотеросъ 
— 

Діоцесъ 
— 

ДіоФаптъ . . .' 
— 

Діу, Dieu, о^непталистъ 
— 

Діу, Dieu, городъ 
— 

Діямбъ 
— 
Діозъ, см. Діезъ и Diesis. 
Діэта, см. Діета и Діететика. 

ДЛИІІНЫЙ Парламентъ 
— 

Длугошъ 
20 

Дміітревскій, актеръ 
22 
Дмптрісвъ, городъ 
23 
Дмитріевъ, Ивапъ I Гваноіиічъ 
24 

Дмнтрісвъ, виртуозъ 
27 

Дмптріевы, дворяискій домъ 
— 

Дмптріевы-Мамоновы 
— 

Дмнтріевы-Мамоновы, граФЫ 
— 

• Дмитрій, см. Дчмптрій. 
Дмитровскь, городъ 
— 

Дмитровь, городъ 
28 
Дмоховскій, Францпскъ 
29 

Дмушевскій, актеръ . . . " 
— 

Дна 
30 
Дневка 
— 

Днііііровская ФЛОТПЛІЯ 
— 

Днііпровскіе пороги, см. Дн пръ, 
Дч провскь, городъ 
; . . . . — 
Днипръ, р-ска 
— 

ДЕі стръ, рііка 
34 

Диіішши градъ 
39 
До, Do, въ музыки 
— 
Доабъ, см. Дуабъ. 
Доазп-Леіітанъ, Doisy-Lintanl 
— 

Стр. 

Доате, Doigte 
40 
Добантоиъ, естествонспытатель 
— 
Добаитонъ, езуитъ 
— 
Добберапъ 
— 

Доблеръ, п вецъ 
41 
Добнеръ, Геласій 
— 

Добра, моиета 
— 

Добрава 
42 
Добранскій трактатъ 
— 
Добраонъ, монета 
— 

Добрацкій 
43 
Добрая богиня, Bona Dea 
— 
Добро 
— 
Доброволыюе зарожденіе, см. Зародышъ. 
Добровскій, ІОСИФЪ 
44 
Доброд тель 
50 

Доброе, селеніе 
52 
Доброй Надежды (Мысъ) 
— 
Добросов стные 
— 
Доброхотовъ, медаліоръ 
53 
Доброхочій 
54 
Добрынскіе 
— 
Добрыпя, дядя Владиміра 
— 
Добрыня Ріізаішчъ 
55 
Добрыпя Рагуйловичъ 
— 
Добрыпя Долгій 
— 
Добрыпя Судиславичіг 
— 
Добрыпя Аидрейковцчъ, см. Лнтошй 
Святой. 
Добряпскій заводъ 
.-. — 
Добсонъ, жпвопнсецъ 
— 
Добыча 
— 
Добыча рудъ, см. Руда. 
Доведь, Дов дь 
— 
Доверъ, Dover, городъ, см. Дувръ. 
Довлетабадъ, см. Доулетабадъ. 
Довмонтъ 
56 
Довоіша, Станиславъ 
57 
Дов дь, см. Доведь. 
Дов реиности 
— 

Довъ) Dow, Герардъ, живописецъ . . . 58 
Довьялъ, кпязь Лптовскій 
— 
Догакъ, Dholiak, см. Дагакъ. 
Догель, Dogiel, псторпкъ 
59 
Догматика, см. Библейская Догматпка 
п Богословіе 
— 
Догматизмъ 
— 

Догматологія 
CO 
Догматъ 
— 

Договоръ 
— 
Догода, божество 
63 

Догъ, см. Собака. 

- 
I X 

Стр. 
Додгель, DodAvell 
63 
Доддриджъ, D oddridge 
— 

Додекагинія, см. Лннцеева спстема. 
Додекадическое счисіеніе 
63 
Додекандрія, см. Лшшеева система. 
Додекархія 
.64 
Додекатеонъ, D odecatheon, растеніе . . 65 
Додекахордъ 
— 
Додекаэдръ 
— 

Додо, князь ВІаньджурскін 
— 
Додо, птица, см. Дроитъ. 
Додоиа 
66 
Додонеусъ, см. Додунсъ. 
Додунсъ, врачъ 
67 
Дождем ръ 
— 

Дождяникъ 
— 

Дождь 
— 

Дожъ 
G8 
Дозорныя книгп 
70 
Дозоръ 
— 
Дсшмочная канцелярія 
— 

Доііенъ, живописеиъ 
— 
Дошшца 
71 
Доіітъ, монета, см. Диткъ н Стиверъ. 
Доказательства судебныя 
— 

Доказатедьство, въ ФИЛОСОФСКОМЪ зпаченіи 
72 

Докетизмъ 
73 

Докимасія, см. Докнмастика. 
Докииастика 
— 
Докладъ 
— 

Докра, ионета, см. Тапкъ 
— 
Доксологія 
— 

ДОКСОСОФІЯ 
— 

Докторъ 
74 
Доктрпнеры 
75 

Документъ 
77 

Докшицы, городъ 
— 
Докъ 
_ . 
Долабелла 
81 
Долбежа 
_ 

Долбпя 
. . . 
— 
Долгея, см. Долг я 
— 
Долгп государствепиые, 
см. Долгъ го
сударствеішый. 

Долги частные 
— 

Долговая государствсішая кішга . . . . . 83 
Долгоруиіе, см. Долгорукові.т. 
До.ііорукові.і, кпяжескііі родъ. 
1. Грпгорііі Пваповнчъ, Чортъ . . . 
84 

2. ВладпміръТпмо ссвичъ, Оболепсиш — 
3. Грчіорій Борнсопичъ 
— 

Стр. 
4. Ю рій Алекс еппчъ 
85 

5. Михаило Юрьевичъ 
— 
6. Яковъ 
едоровпчъ 
— 
7. Григорій 
едоровпчъ 
87 

8. Васплій Владнміровичъ 
88 
9. иасилій Лукичъ 
89 
10. И ванъ. А.іекс евпчъ 
— 
11. Екатершіа Алексвевііа, княжна. . 
90 

12. И аталья Борпсовпа, кпягппя . . . 
— 
13. Василін Михайловпчъ, К рымскій. 
— 

14. И ванъ Мпхаііловпчъ, поэтъ . . . . 
91 
15. Юрін В.іадпміровпчъ 
92 

16. П етръ П етровичъ 
— 
Долгол тіе, см. Возрасты, Врачъ, Смерт
ность. 
Долгота, см. Ш ирота. 
Долгъ, въ ФНЛОСОФСКОМЪ зпаченіп . . . 
63 

До.ігъ государствешіый 
94 
Долг я, монета 
96 
Доле, D ole, городъ 
97 

До.іеига-Ходаковскій 
— 
Долеите, D olonte, въ музык 
. . . . . . . 102 

До.іера, D olera, кардиналъ 
— 
Долеритъ 
— 

Долесъ, D oles 
— 
Доллартъ, залипъ . ., 
103 
Долларъ, D ollar, мопета 
— 

Доллопдъ, D ollond 
— 
Долобское озеро 
— 
Долоиань . . . ; 
— 
До.шміідъ, паукъ 
^ 
Доломизація 
— 
Доломптъ, горпап порода 
105 
Доломьё, D olomieu, геологъ 
— 
Долопъ-Эрдепи 
107 
До.юрозаменте, см. Долорозо. 
Долорозо, D oloroso, въ музык 
— 
Долото 
— 
Долоты, племя 
— 
До.іуга-Ходаковскіи, см. Доленга-Ходаковскій. 
До.іь, боярііпъ 
— 

Доль, D ol, городъ 
— 
Долькаиъ 
108 

Дольцпніо, городъ 
— 
Дольціанъ ІІЛІІ Дульіііапъ 
_. 
— 

Долбче, D olce, въ музыкі; 
;. 
— 

Дольче, D olce, поэтъ 
— 
До.іьчп, D olci, жшшшісецъ 
. 
— 

Дома, Jean D omat, юристъ 
— 
Домба.іь, тііроііомь 
109 
Домапіікь3 см. Домоппкъ. 

X 

d p . 

Домашпевъ, Сергіш Гераспиовичъ... 109 
Домбровка, дочь Бо.іеашоа 
— 

Доменикпно Цампіери 
110 

Домеішая печь 
112 

Доиестпкъ 
113 
Доиякъ ПКТРА Великаго 
— 

Доичнапта 
< 
114 
Домипго, см. Санъ-Доміпіго. 
Дриивика, островъ 
. . . — 

Доминика, Dominica Аппіа 
115 

Домпппкалыіое 'іпсло 
— 

Домшшкаіікіі 
— 
Домшшкапскііі ордепъ, см. Долнпнкаипы и Домтіпісапкп. 

Домпішканцы 
— 
Домпникъ 
11G 
Домшю 
• . . . - 
117 
Долштилла, см. Домицилла. 
Домитъ, горная порода 
— 
Доиіщіілла, Domitilla 
— 
Домиціань, пмператоръ 
— 
Домііиіапъ, полкрводец^ 
119 
ДОМІІЦІЙ, копсулъ 
— 
/І,()мг;ратъ 
— 
Домна 
. . . . 120 

Домпшю, село 
— 

Домпъ, папы 
— 
Домоподство 
121 
Доновые 
122 

Домоипкъ 
Г23 
Домопгь, см. Довиоіітъ. 
Домоустройство 
. . . — 
Домреіт, Domrcmy 
Ш 
, (оифронъ, JJoml'ioiil,, городь 
— 

Домиікоутъ, см. Баріш. 
Домъ, тптулъ, см. Допъ. 
Домъ, Dolim, ппсатсль 
— 
Домы 
123 

Дона, Dolina, граФЫ 
128 
Доиагадіі Dpnaghadep, срррдъ 
129 

Допаксъ, Dona.v 
— 
ДоиальдТ) I, король 
'. .— 
Донателло, см. Доііато. 
Допатп, прачъ 
— 

Допатисті.і, ссита 
130 
Допато, архмтекторъ 
— 
Допато, см. Іірамаитс. 
Доиатусъ, си. Доііаті). 
Допатъ, Donalus, Элій, грамматпкъ . . 
^ 
Допатъ, епископл, си. Доіштнсты. 
Допаувертіі, городь 
131 

Допаціи, Donatia 
132 

Стр. 
Донге, см. Донгэ 
132 
Донго, Маньджурское покол ніе . . . . 
— 

Донгола, 
— 

Донгэ, Маньчжурскій князь 
132 
Допди, см, Дундп. 
Дондуковы, киязья 
— 

Допдукъ-Дашп, ханъ 
133 

Дондукъ-Омбо 
— 
Дондукъ-Цырепъ 
134 
Донеггль, гра<і>ство 
— 
Донесеніе 
— 
Домеіпсііі горный кряжъ 
— 
Доиеаъ С верпый 
138 
Дони, ІІталіяискій ппсатель 
— 
Доші, Маиьджурскіп полководецъ . . . 143 
Допіщеттп, композиторъ 
— 
Доній 
— 

Донкастеръ, городъ 
— 
Донковъ, городъ, см. Данкопъ. 
Дониа, титулъ, см. Допъ. 
Доііная дсска 
— 

Донперъ, ваятель 
144 

Донникъ, растеніе 
— 
Доносъ 
— 

Допскпхъ Казаковъ Зсмля 
143 
Донскіе Казаки, см. Допскпхъ Казаковъ 
Земля н Казаіш. 
Допское впно, см. Випо п Доискихъ Казаковъ Земля. 
Допской монастырь 
— 

Дону, Dannou 
, . 157 
Доіще 
; 
159 
Допъ, р ка. 
1. І1азваше,ея 
— 
2. Гидрограччя 
1C0 
Допъ и Донъ, Don, Doni, тптулы . . . 108 
Донъ-Жуаиъ, см. Хуанъ. 
Донъ-Кпхотъ, см. Сернаіітесъ. 
Дополиепіе арп метпческое . . . . . . . 
— 
Допотоппый 
' — 
Доппелы;іоммель 
— 
Доапелышагт, 
. — 

Доппельшиепъ 
170 
Доппіетта, ішішта . . . • 
— 

Доппія, монета 
— 
Допра, Dauprat, композиторъ 
— 

Доправа . . - 
171 
Допросъ . , 
— 
Дора, Jean Dorat 
— 
Дора, Claud-Joseph Dorat 
— 
Дорадр, ElDoi'ado, <'м. Эльдорадо, 
Дрратъ, Dorul, см. Дора. 

- XI 
Стр. 
Дордоньскіі департаментъ 
172 

Дордонь, різка 
І^З 
Дордрехтъ, см. Дортрехть. 
Доренъ, Дуренъ, городъ, см. Дюрснъ. 
Дорпда, Doris 
. . 174 
Дориныі, живоппсецъ 
— 
Доргі^ора, ішс комое 
— 
ДорііФоры, ВОИНІ.І 
— 
Дорическая «МЛОСОФІЯ , см. Іоническая 
!ііі:о.іа. 
Дорпческій діалектъ, см. Доріяае. 
Дорическііі ладъ 
— 
Дорпческій орденъ, см. Ордена архитектурные. 
Дорійцы, см. Доріяне. 
Доргя, Doria, Фамилія 
— 
Доріяие 
177 
Дорновскія крыши 
— 
Дорпатъ, см. Дерптъ. 
Дорога, си. Дарога. 
Дороги 
• 
178 
Доргобужскіе князья, см. Дорогобужъ. 
Дорогобужъ, Тверской 
— 
Дорогобужъ, Смоленскій 
— 
Дорогожпцы 
183 
Дорогомиловская застаса 
— 
Дорогь, Dorog, городъ 
— 
Дорожево, см. Дорогобужъ. 
Дороигная Экспедпція 
— 
Дорошікъ, Dorcmicum растепіе . . . . 184 
Доростолъ, городъ 
— 
Доротея 
— 
Дороховъ, генералъ 
— 
Дорошепко, гетманъ 
187 
Дорсетъ, Dorset, граФъ, поэтъ 
189 
Дорсетъ, граФство . . • 
— 
Дортезія, Dorthezia, намжомое 
— 
Дортыундъ, городъ 
— 
Дортрехтъ, городъ 
190 
ДорФлингь, генералъ 
. . — 
Дорхонь 
_ 
Дорчестеръ, г родъ 
-191 
Доряне, см. Доріяне. 
Доса, Dosa 
_ 
Досішсй, епископъ 
_ 
Доскапь 
192 
Доскн 
_ 
Досмотрщшш . . . . • • 
\ • — 

Досмотръ 
193 
Досп гь 
_ 
Досси, CM. Docco. 
Доссо, жішошісеиъ 
— 

• Стр. 
Доссоігъ, D'Ohsson, оріепталпстъ . . . . 193 
/Іостъ-Мухаммедъ, хапъ Кабульскій . . . 
— 
Дотпсъ, городъ 
19G 

Дотцауоръ, віолончелпстъ 
— 

Доу, см. Довъ. 
Доузъ, см, Давесъ 
— 

Доулендъ, Dowland, поэтъ 
197 
Доулетабадъ, городъ 
— 
Доуппатрпкъ, городъ 
— 
Доунсъ 
— 

Доупъ, Down 
— 

Доуро, см. Дуэро. 
Доуса, Дуеа, писате.іь 
— 

ДоФіпіе, Dauphine, область 
198 

ДОФПНЪ, Dauphin, тптулъ 
199 

Дохтуропъ, гепералъ 
— 

Доходъ 
ВДЗ 

Доходы городскіе 
205 
Доцтаастика, см. Докимастика. 
Дочь, см. Родство. 
Доша, си. Доса. 
, Т.пщаіпічъ 
200 

Дощатый шпатъ 
— 
Доосъ, Yander Does. CM. Доуса 
— 
Драбанты, см. Трабапты 
' . . . . — 
Драбііціусъ 
— 
Драва, Drave, р ка 
• 
— 
Драга, см. Марокао. 
.Tjarn, Draghi, комноппстъ 
— 
Драгипьяиъ, гордъ 
— 
Д|)агоманъ 
207 
/І,рагомііра 
• , . . . — 
^І^рагонетти 
— 

Драгоішады 
— 
Драгоігь, см. Дрокопъ. 
Драгсщ вные каменья 
208 

Драгошъ, восвода 
210 

Драгуны 
— 
Драгуть, корсаръ. . 
213 

Драдедамъ, см. Сукпо. 
Драйдепъ, Drydeu 
214 

Драйрепъ 
215 

Драйтопъ, CM. Dpeionb 
— 
Драке, см. Дрекъ. 
, Іраксиа, Дгасепа, растеиіе 
— 
Дракепбергъ 
^ . . 2 1 0 

Дракоиова кровь, см.' /Дракеиа. 
Дракоэцій, Dracontitis , поэтт. 
— 
,Ірпкоггь, жнпитпое 
* . . . — 
Драконъ , созв здіс 
— 
Драі;оіп., архоптъ. . . . . . . . . . . . . . 217 
Драковъ, см. Дрекъ. 

- XII 

Стр. 
Драиа. 

Драма-собствешю 
217 
Драматическая поэзія 
219 

Драмамс, городъ 
220 
/Іраматургія 
— 
Драииенъ, гиродъ 
221 
Драмгіапа 
— 

Драпица, см. Дравь. 
Драиь 
— 

Драпарпо, Draparnaud 
— 
Драгшроока 
222 
Драпсака, городі> 
— 

Драудъ, Draudlus 
— 
Драхма, мопета 
— 

Драцепа, см. Дракепа. 
Дрс, DretlY, городь 
223 
Дри-Прези, Dreux-Bre/o 
— 

Дрсббе/іь, ФИЗИКЬ 
— 
Дрепесипа 
224 
Дрепеспая кпслота, см. Древесиьтй уксусъ. 
Древесвый спіірть 
225 
Дрсвссіи.ім уксусъ 
— 

Древляне 
— 

Древ.іяпская область 
— 
ДревносіЬ) Дрсвностіг 
228 
Дрсволазіі, Dendrocclaplcs, птпца . . . 230 
Дрегошічп 
231 
Дрездепъ. . 

1. Топогра.гія города 
— 

2. Сражсиін при Дрездеп 
234 
Дрезс, Dreze, нузыкаптъ 
237 
Дрейеръ, комііозиторі. 
— 

Дрейеръ, мовета, см. ']'роякъ. 
Дртыііпгіі, мопста п мьра, см. Троякъ 

п Эйиеръ. 
Дребссигокеръ 
— 

Дрейсвгеръ, см. ЛісФФель. 
Дрейсгіпъ, Dreissig 
— 
Дрсіітомъ, Drayton, см, Дретопь. 
Дрейфъ 
— 
Дрсйфъ-гаітль 
238 
Дрейшокъі Фортепіавистъ 
— 
Дрекъ, Drake 
239 
Д[)С'кт>, CM. Bcpmi. 
Дреиа, ПЛІІ Боярскаа СП СЬ, растепіе .-241 
Дрсиота, см. Сонъ. 
Дреиотерій, Dremotherrum 
— 
/l.pi'MTb, Пгоміі, м ра 
— 
Дрспапа, рыба 
— 
Дрепса, городь 
— 

, (рессвровапів 
• • — 

Стр. 
Дретонь, Drayton, поэтъ 
241 
Дрнбергь, музыкантъ 
243 
Дрмбургі), городъ 
_ 

Дриль, Drilus, пас комос 
424 
ДрпмоФііла, Drymopbila, птіща 
— 

Дрива, р ка 
— 
Дрпнго, озеро, см. Дпспа. 
Дринъ Черный, р ка 
— 
Дрннъ Б лый 
— 
Дрисса, р ка 
244 
Дрпсса, город-ь 
• . . . . — 
Дрисскій лагерь 
245 

Дрпссонъ, см. Брпссоиъ. 
Дрпттель 
— 

Дріада, Dryas 
— 
Дріаді.і 
— 
Дріандерь, натураліістъ 
— 

Дріопа, Driope 
246 
Дробива 
— 
Дробпшъ, музыкапть 
— 
Дробленіе аккордовъ 
, — 
Дробовнкь 
247 
Дробь 
— 
Дрова 
251 

Дроветти, Drovetti 
— 

Дровші 
252 
Дропічшіъ, городъ . 
— 
Дрожапіе т .іа 
253 
Дрождіі 
— 
Дроискп 
— 
Дрожь, см. Дрожаніе. 
Дроздъ 
254 
Дрозометръ 
255 
Дрозъ, Droz. 
1. Піерръ-Жапъ, механпкъ 
— 
2. Ганрп-Луи 
— 
2. ЖапьПіерръ 
— 

4. ЖОЗСФЬ, ФИ.ІОСОФЪ 
— 
Дролъ красилыіый, Genista 
— 
Дрома, Drome, р ка 
— 
Дрома, Dromas, птпца 
— 
Дромадеръ, см. Верблюдъ. 
Дромаіі, Dromaius, птгща 
— 
Дромеи, атлсгіі . . 
256 

Дроивхетъ, царь Гетопъ 
— 

Дроміл, вас коиое 
— 

Дромскій департаиевтъ 
— 
Дронговъ, Drongo, іітпца 
— 

Дровгъ 
257 

Дрови, моііста 
— 

Дровтгебмъ, Drontbeitn, городъ . . . . 
— 

Дропіь^ плп Дуду, птнца 
— 

ХІЦ _ 

Стр. 

Дронъ, Di-ohn, и ра 
275 
Дротикъ 
— 
Дружбавкая, ппсателыіпца 
— 

Дружиш 
238 
Дружки 
Друлкопольская таможия 
- . • — 

Друза, въ иипералогіи 
— 
Друзнлла, дочь Агрпппы 
239 

Друзино, см. Грузпно. 
Друзъ. 
1. Маркъ-Лпвій 
— 
2. Неронъ-К.гавдій 
— 
3- Друзь, смнъ Тиберія 
— 
4. Друзъ, сьшъ Герианпка 
2G0 
Друзы, пародъ 
— 

Друвды 
202 
Друриленъ, Друрвлепскій театръ . . . 2G5 
Друскеппкскія мпнеральныя ЕОДЫ . . . . 
— 
Друтскъ, см. Друцкъ. 
Друтъ, ІІ.ІИ Друцъ, р ка 
. . 2CG 

АРУЗкіе, квязья 
— 

Друцкіе-Любсцкіе, см. Друцкіе. 
Друцкъ, городъ 
— 
Друэ, Drouet, Jean-Baptiste 
— 

Друэ, Drouais, жппописеігь 
207 
Друэ, Людовпкъ, компознторъ • . . . . 
— 
Дрявпчп, см. Дреговпчч. 
Дрягпль 
— 
Дряговпчіг, си. Дреговішг. 
Дуабъ, Ду-абъ 
208 
Дуазп-Лентапъ, см. Доази-Лептанъ. 
Дуалпзмъ. 
1. Богослооскій 
— 
2. Космологическій . . . . . . . . . . . 
— 
3. Антрополопіческій 
269 
Дуавьціонъ, племя 
— 
Дуат^, см. Доате. 
Дубасы 
Дубельгь, Dubbeltje 
— 
Дубевскій заводъ 
270 
Дубплыше вещество 
— 
Дубкн, см. Бирки. 
Дубна, монета, си. Сайма. 
Дубденіе 
— 

Дубдетъ 
272 

Дублішъ, городъ 
— 

Дублопъ, монета 
— 
Дублякъ, Oryctes, иас комое 
273 

Дубпа, рііка 
274 

Дубію, р ка 
— 
Дубпо, городъ 
275 
Дубовка, посадъ 
— 

Стр. 

Дубопып Гряды, сслепіе 
272 

Дубоноска, плі чепариа, см. Воробей. 
Дубоссары, городъ . . .• 
270 
Дубравна, городъ 
— 

Дубравъ, псторпкъ 
— 

Дубровпцкіе, князья 
— 

Дубчесъ, р ка 
277 

Дубъ, Doubs, департахіептъ во Фрапцін — 
Дубъ, дсрево 
278 

Дубянка, см. Груздь. 
Дувио, городъ 
280 
Дуврх,, Dover, городъ 
281 

Дуга 
— 

Дугальдъ-Стюартъ, см. Стюартъ. 
Дугпа, впмера 
— 

Дугорія, Днгорія, см. Оссетія. 
Дугурунэ, Ыаиьчжурскій І;ІІЯЗЬ 
282 

ДудсргоФъ, гора 
— 

Дудка. 

1. Ипструменгь 
283 
2. Пляска 
— 

Дудли, Dudley 
. . — 

Дудпикъ, см. Грпбм. 
Дуду, Маньчжурскій киязь" 
— 

Дуду, птпца, см. Дронть. 
Дуеть, см. Дуэтъ. 
Дуить, см. Диткъ, Стпверъ. 
Дупллій, Римскій коіісулъ 
— 
Дупсбургъ, см. Дюйсбургъ. 
Дука, Ducas, см, Дукасъ. 
Дукасъ, Византійская Фамилія 
— 
Дукатоіп,, ыопета 
284 
Дукахъ, монета 
— 
Дукеръ, ФИЛОЛОГЬ 
— 

Д кст., Dux, БЪ музыки 
— 
Дуксъ Беличко 
— 
Дукъ, см. Дюіа.. 
Дулеби, пародъ. 
Дуллеръ, Duller, ппсатель 
280 
Дуло . . . 

Ду.ювы, князья 
— 

Дулопъ, Dulon, Ф.іейтистъ 
— 
Дул бы, ом. Дулебы. 
Дулькаде, Dhoulcadeh 
' 
287 

Дулькаде, см. Дольканъ 
Дулькеиъ, Луиза, Фортетанистггп 
— 

Дульсшіея, Dulcinea 
t -• 

Дулі.сіінисты, секта 
•. — 

Ду.іьхидже, Dhoxilhedjah 
— 

Дульціані., см. Дольціанъ. 
/Дума, родь поозіи 
, 
288 

Дума государствеиная 
— 

- 
XIV 

Стр. 
Дума городская 
288 
Дума каоалерская 
290 
Дуиа стсппая 
— 

Дуибай . . . 
; . . . — 
Дунбовица, см. Дммбовица. 
Дуикачинское зшюві.е 
— 

Думвыв дьякп, см. Дьягш. 
Думпые ЛІОДІІ, см. Дума. 
Думплахтсрь 
291 
Дупавцы, Болыше п Малыс 
— 
Дуиай, р ка 
— 

Дупиаръ, Duubar, стихотвореці. . . . . 301 
Дупгуріюръ 
— 

Дунди, Dundee 
— 

Дупдсшаліідті, лордъ Кохренъ 
302 
Дупипъ, ^артпн-ь, архіепнскопі. . . . . 
— 

Дуикаиъ. 
— 

/І.уикель, скрппачь 
303 
Дуистапъ, архіеппскопъ 
— 

Дунсъ, Dims, плп Скотусъ, ФИЛОСОФЪ. — 
Дупъ-Жинь, племя . • 
— 

Дуігь іі СІІ, иародь 
— 
Дуо, Duo, CM. Дуэтъ. 
Дуодецима 
304 
Дуодецпмаль 
— 

Дуодраыа 
— 

Дупликатвая соль 
— 
Дуплпкагъ 
— 
Дуплопъ, ыонета, см. /Т|ублоііъ. 
Дураджъ, см. Дураццо. 
Дураки, си. Шуты. 
Д^раки, Дурачки, m'pa 
— 

Дуранго, Durang-o, городъ 
— 
, І,у|);ішг, Афганское покол ніе 
• — 

Дураішііскііі, виртуозъ 
". • — 

Дурапте, Durante, коипозпторъ . . . . 305 
Дургіцио, Durazzo, городъ 
307 

Дурачкіі, см. Дуракп. 
Дурироты, Мопіольское ПОКОЛ НІС . . . 
— 

Дурга, богиня 
308 
Дургамъ, Durliam, rpa^cioo 
— 

Дуріамъ, Durham, ло|МТі и граФЪ . . — 
Дурснъ, городъ, см. Дюренъ. 
Дурплло, мопста, 
— 

Дурмапъ, Datura, растзніс 
— 

Дурная скала, пъ музыкіз 
309 
Дурііме лады 
— 

Дуро, Douro, р ка, см. Дуэро 
— 

Дуро, мопота, см. Піастръ. 
Дурова, Иадежда Апдрееппа (Алексапдpoiibj 
— 
Дурра, Sorglium, рагтепіе 
311 

Стр. 
Дурранп, см. Дурапп. 
Дурумъ, см. Бурдюкъ. 
Дуръ,І)п , пъ музык , см. Дурная скала. 
Дуса, Dousa, си. Доуса. 
Дуссекъ, музыканты. 
1 Іоаішъ-ІосиФЪ 
311 
2 Іоаннъ'- Людоигъ 
312 
3 Мадамъ Дуссекъ , Фортопіанистка 
313 

4 Францискъ-Бенеднкть . . . 314 
Дусъ (Фаиъ деръ), си. Доуса. 
Дуумвнры 
— 
Духоборцы 
— 
Духовая музыка 
315 
Духовепство 
318 
Духовіідцы, см. Внд нія, Духъ, Призракп. 
Духовпое зав щаніе. 
1. У Грековъ u Римлянъ 
324 
2. Во Франціи и въ Англіи 
325 
3. По Русскпмъ закопамъ 
320 
Духовныя учплища 
331 
Духовщшіа, городъ 
335 
Духовъ день 
330 
Духовые инструменты 
— 
Духъ. 
1. Въ смысл Физическомъ 
340 
2. Въ смысліз физюлогическомъ . . . 
— 
3. Въ смысл* нравственномъ 
341 
4. Въ смысді; психологичсскомъ . . . 
— 
5. Въ смысл пневматологичсскомъ . 342 
Духъ Святый, см. Троица. 
Дучеры, народъ 
343 
Душа. 
1. Душа міра 
— 

2. Душа животвыхъ 
— 
3. Душа челов ческая 
34 і 
Душевныя бол зни , 
345 

Душегрізя, Душегр йка . . . • 
347 

Душекъ, городъ 
— 
Душспріікаіцикъ 
— 
Душегь, городъ . , 
— 

Душка, часть скрипкн 
348 
Душъ, Dusch, поэтъ 
— 

Дуо, Doue, городт. 
— 

Дуэ Вольте, Due Volte, ВТІ музык 
. . 349 
Дуэлла, м ра 
— 
Дуэль 
— 

Дуопя, Duegna 
350 
Дуэро, р ка 
— 
Ду.тгиіно, вь музык 
351 
Дуэті,, .нли Дуо . . ч 

- X V 

Дуэть, мопета 
Дцопди, Dzontly, врачъ 
Дыиа, и.ш Впска 
. . . . 

Стр. 
. 352 

353 

Дымбовпиа, рвка 
• • • 
Дым.іеппва 
Дымъ. 
1. Въ хшшческомъ отпошепіп 
2. Вт. архео.мпіческомъ зпачеііііі . . 
Дг.шя 
Дыхапіе, Дыхателыіын спарпдъ, процессъ Дыханія 

ДЬЯБОЛЪ, см. Діаволъ. 
Дьякп п Думные Дьякп 
Дьякопъ, см. Діаконъ. 
Дьячокъ, см. Церковпос.іуиаітели. 
Д ва Орлеанская, см. Іоаниа д'Аркъ, 
Д верь, см. Родство. 
Д вица 
Д внца-Капалерпстт., см. Дур иа. 
Д впца-Камень, въ Сибирц 
Д впчппкъ 
Д вичій мопастырь, см. Ноподмпчій 
монасты2)ь. 
Д вичье поле 
• . • 
Д вичья немочь, см. Бл дняя пеяочь. 
Д дина, Д дпчъ п Отчпчъ 
Д диловъ, слобода 
Д диновъ, см. Д діюво. 
Д дново, село 
Двдославль, городъ 
Д душка домовой, см. Домовые. 
Двдушка Русскаго ФЛОТЗ, см. Ботпкъ. 
Д дъ, см. Родство. 
Д евы, князья 
Д пствіе. 
1. Въ словеспостп 
. .• 
2. Въ математик 
3. Въ механіік . . . 

Дізйствующая армія 
Д леніе 
Д лшюе чис.іо, см. Д леаіе.. 
Д .іішостьФПзпческая 
Д лимость чнселъ 
, . 
Дълптель . . . •
. . •
. . . . . ' . . . . 

354 

364 

366 

Ші 

Д лителышя машпна 
Дііло въ военпомъ значснін 
Д ло въ юріідпческомъ значепіи . . . 
Д лопропзводство, см. ДІІЛО, Доісладъ 
Д люи, см. Дсліоп. 
ДІІТП; см. Родство. 
, І.і.ти боярскія, см, Боярскія ДІІТИ, 

307 

370 

371 

373 

375 
37G 

Стр. 

Д тішепъ 
. • • 376 
Диторождевіе, си. Зрридышъ, Роясденіе. 
.Д тскіе пріютм, см. Пріюты. 
Д тское м сто 
377 
Д ятель, Agent 
— 

Дюбанъ, Dubau, архитекторъ 
— 

Дюбаррп Du Barry, граФввя 
— 

Дюбелле, Du Bellay, Фамплія 
. . . . 
37S 
Дюбо, БиЬо5,остетикъ 
379 
Дюбуа, Dubois, карднііалъ . ." 
— 

Дюбуа, путешествеішішъ 
380 
Дюбуа; писатель 
— 

Дюбургъ, Diiliourg, музыкаптъ . . . . — 
Дюваль, Duval, бпбліотекарь . . . • • — 
Діоиаль, Dnval, Ameury, ученый . . . 
381 
Дюваіь, Alexandre, драматургъ . . . . — 
Дюоернуа, Duvernoy, виртуозъ . . . . . 
— 
Дюгазопъ, Du'gazbii, артисть 
332 

Дюгазопъ, иадамъ 
— 

Дютальдъі Jean-Baplistc Duiialde . ." . — 
Діогаме.іь-Дюмонсб 
— 

Дюга.іьдъ Стюартъ, см. Стюартъ . . • — 
Діогек.іень, Duquesclin, см. Гекленъ (дю). 
Дюгесилтъ, см. Гекленъ (дю). 
Дюге-Труэнъ, Duguny-Trouin, мо^эякъ 383 
Дюгоыьс, Dugommier морякъ 
38 і 
Дюгонгъ, родъ-кнта, см. Дпгонгъ. 
Дюдеванъ, Dudevant, Жоржъ Сапдъ 385 
Дюдень, цареппчь Ордыпскій . . . . 
387 
Дю-ДеФФань, ма2экііза 
— 
Дюжарденъ, жпвошісецъ. 
388 
Дюжива 
— 

Дюймъ, м ^эа 
• . . • — 
Дюйсбургъ, или Дёйсберхъ, Duisburg, 
псторикъ . • 
— 

Дюйсбургъ городъ 
380 

Дюкапжіі, Ducange, псторпкъ 
— 
Дюкаихъ, Впкторь, ромаиисіъ п драматургъ 
390 

Дюкень, Duquesne, адмпралъ 
— 

Дюк.іО, Duclos, исторпкь 
• — 
Дюкре-Дюмшш.іь, ромаинстъ . . . . 
— 
Дюкъ, титулъ 
391 

Діолоръ, Dulaure, архитекторъ . . . . — 
Дельбендъ-Ага 
— 

Дюыа, Diimas, граФъ. . . 
392 

Дюма, хнмикъ 
»• . — 

Дюма, Алексапдръ, ппсатель 
— 
Дюыарсе, Duraairsais, учеш.ш 
393 
Діомешмь, Dumesnil, актриса . . . . . 
— 

Дюмопъ, Dumont, Апдрей . . . . . . . 
394 

Діомопъ-^іорішль, коіітръадыпраль . . — 

- 
XVI 

Стр. 

Дгоиулеігь, Dumoulin 
39С 

Дюмурье Dnmouriez, 
— 
Дюпа, с.м. Двііна 
398 

Дюпаиюнде 
• . . 
— 

Дшмп, Dutii, комаозпторъ 
. — 

Дгошаірхсііъ. городъ 
399 
Дюнуа, Duuois 
400 
ДЮІІІ.І, Dunes 
401 
Дюпатп, Dupaty. 
1. Жанъ, ппсатель 
402 
2. Шар.іь,'скульпторъ 
— 

3. Эимануэ.іь, подешыпстъ 
— 

Діопень, Dupin, старшій, іорпстъ . . . 403 
Діопепь, Карль, баронь 
— 
Дюперрі;, баропъ, ад.мпра.п. 
404 
Діопсррс, путешсстпемник;. 
— 
Дюпсрроііъ, вардивалъ 
— 

Дюіісрромі.-Лпкетп.іь, см. Апкетіыг.. 
Дюпопъ-де-Лёрті, дсиутатъ 
405 
Дюпоігь-де-ІІемурі., п убліц п стт..... 
— 

Дюпорт., м.іадшін, іііолоіічедпсть . . . . 
— 

Дюиоръ, старшій, ПІО.ІОІІЧС.ІІІСТЪ . . . . 400 
ДІОПІОІІ, Dupuis, учспый 
— 
Дюпюитреігг., Dupuytren, хпрургъ . . 407 
Дюра, Duras, *аміыія 
— 

Дюра, ппсатс.іышца 
— 

Дюраііса, Durance, р*ка 
408 

Дюраігь, си. Дураиопскій. 

Стр. 
Дюрасъ, Duras, см. Дюра. 
Дюренъ, городъ 
408 

Дюрерт., Турецкій кодексъ 
— 

Дюреръ, А.гьбрсхтъ, жіівописеііъ . . . 
_ 
Дюро-де-Ламаль, учсиый 
4IU 
Дюрокъ, Duroc, гепералъ 
— 
Дгоррспбергъ, горы 
412 
Дюръ, Нпколай Осгіповичъ 
— 
Дюсисъ, Ducis, драматургъ 
413 
Дюскипъ, ВІІСЪ 
414 
Дюссек-ь, см. Дуссекъ. 
ДюссельдорФЪ, городъ 
— 
Дютапъ, Dutens, ппсатель 
415 
ДюФреви, драматургъ 
41C 
Дюфрсиь, см. Дюканжъ. 
,1,ю-Шателі;, Du Cha/ clet, ппсателышца — 
Дюшат&іь. 
1. Дюшатель, граФЪ п перъ Фраііцііг — 
2. Дюшателг., сыпь сго, мпіімстръ. .417 
Дюшепуа, Duciiesnois, акгрпса 
— 
Дюшспъ, Duclic^ne, псторикъ 
— 

ДЯПІ.ІЬ, растспіс 
418 
Дягилыіпкъ, см. Дягпль. 
Дядя, см. Родство. 
Дярматіг, Gyannatliy, ФІМОЛОГЬ 
— 
Дяте.іъ, птнца 
— 
Дятліиіа, расшііс 
— 

д. 

Д І О И П С Ш Старыіі, 
тпраііъ Спракузскій, иачалъ цлрстпоиать OKOJO 405 года до 

Р. X. ОіП) былх. сынъ Герлгократа, чсловііка 
шізкаго пропсхождепія, no xpauparo поііна, 
отишшзшагоея DO МІІОГНХЪ бптвахъ. Взятіе 

Кар агенпнамп Агрнгепта 
возбужда.ю 
въ 
Спракузяпахъ опасеіііе, чтооъ п пхъ городъ 

не постигла та же участь. Оіш сталп подозривать піікоторыхъ пзъ свопхъ полководцепъ, будто біл они благопріятстповали покушсиіямъ непріятеля. Діонисій пріісоедпнил
ся къ педоволыіііімъ ивозбудилъ народъпротпвъ правптельстветіыхъ лпцъ; no онп еще 

ІІМ ІІІ столько сплы,что застапили его заплатить пеню. Историкъ Фплпстъ впесъ ее за 
иего, п склонялъ продолжать сваи воззванія 

къ пароду, об щая платпть всі; пепп, на которыя будеть онъ осуждспъ. Діошісш безпрестаппо виушалъ Спракузяплмъ, что прнлнчп е вручнтьвластьліодямъ безъбогатствъ 

и нзъ шізшаго класса парода, загБиъ, что, будучн къ пелу близкн по своему рождеиію н 
состояпііо, огш лучше могутъ чувствовать его 
потребпости. Этц соблазнителыиля слова 

по ІЬСТІІЛІІ страстямъ толпы: правптельствеп
шля лпца были см нены, а власть отдана друГПМІі, въ чнсл которыхъ былъ и Діонисій. 
Опъ прпзвалъ изгпанныхъ, для умножепія 
чпсла своихъ прпвержепцевъ, u возбудилъ 
нротпвъ своихъ товарііщей подозр нія въ 
таннілхъ сііошеніяхьсъКар агенянаип. Первымъ диломъ сго было потомъ ИТТІІ па помошь къ жптелямъ города Геліл, которыехотт.ш упіічтожііть арпстоіфатію вельмоя^г; 

опъ уиертвилъ саммхъ богатыхъ пзъ этпхъ 

ПОСЛІІДІІІІХЪ, заиладилъ пхъ пмущестпоыъ п 
часть сго роздалъ свопмъ воішамъ. ІіозвраТ о м ь XVII. 

тясь пзъ похода, Діоппсіп пользовался каждымъ удобиымъ 
случао.мъ, чгобіл черіиіть 
своихътоварпщсй по пластіг въ ум 
парода; 

пакопецъ оігь достпгъ дотого, что былъ, 
двадцати пятіі лъть отъроду, провозглашепіі 
едшіствеппілиъ правіітелсмі> Сиракузь, н мало-по-малу сд лался самодсржагшымъ тпрапомъ. Обвнпяя п осуждая самыхъ сплыіыхь, 
лпшая имущества самыхъ богатыхъ, умсрщвляя противнвшпхся его предпріятіямті, н 
щедро награждая т хъ, которыс прііпималіг 
его стороиу, опъ удвоплъ жаловапье войску, 
укрішілъ свою цптадель п панллъ въ свош 
службу мпогихъ шіостранцсвъ. Ему приходилось НІІСКОЛЬКО разъ бороться съ Спракузянамп, которые спохватіілпсь, по поздно, п 
желали освободпться отт> его тпраіііп. Составплось нисколько заговоровъ; no Діошісій им лъ нскусство, плп счастіе, уітчтожнть всі:, п пзбавиться отъ СІІТСЙ, которыя 
былп ему разставляелы. Оиъ состар лоі па 
TponB, па которомъ СІІДІІ.ІЬ тридцать посемь 

л тъ. Оиъ быль до чрсзм рпостіі подозрнтелепъ; носилъ всегда подъ одеждою папцырь; прпказывалъ тш
а те
л і'
1 1 0 осматриватг. 

ВСІІХЪ къ себ допускаемыхь, н бралъ даже 
эту предосторожпость въ отношеіііи кь своему брату н сыну. П е р шаясь дов рить головы своеіі бородобр ю, опъ давалъ дочерямъ свошіъ выжпгать ссб бороду. Его по
коп былп окружепы шпрокпмъ рвомъ, на которомь быліі подъемпыіі мостъ: всі!, дажс 
самые блпзкіе къ пему людп п жсны его, бы~ 

ли сму подозрптелыпл. Въ отомь опъчрозвілчаііпо сходствустъ съ Кромвслсмъ. і^пцороіп., сохрптівшііі памъ всі; этп іюдробпо
стп, прибавляетъ, что его опасетябыліітакъ 

\ 

ДІО 
- 2 - 
ДЮ 

велпки, что ЕИ СТО того, птобъ говорить пароду съ першппы трибуиы, опъ часто говорилъ еиу съ башпп. Пссмотря па все ото, ОІІЪ 
возвеличилъ п прославилъ свое отечество; 
покорилъ Сиракузамт. 
иочтіі 
вс 
города СИЦІІЛІІІ н перепесь въ свой городъ вс 
ихъ сокровпща. Его приготовлешя къ разрушепію могущеотса Кар агйіяиь былп пеобг.ятиы: опъ прнзвалъвіі Спракузысамыхь 
искуспыхъхудожпиковъГреиіи, и скоро весь 
городъ сдіілался обшпрпымъ арсеналомъ и 
мастерскою оружій и воішскихъ ннструмептовъ всякаго рода. Тнраиь часто самъ прнсутствовалъ при работахъ свопхъ художіпікоит,, и такъ какь оиъ содеряіалъ па свосмъ 
'я;алованьі; воііносъ разпыхъ пацій, то и прпказалъ д лать для каждой пацін такое оружіе, которое всего больше ей способпо. Діодоръ Сііиплійскій говорптъ, что шъ этихъ 
мастерсіспхь вышло сто сорокъ тысячъ шнтовъ, столысо же шлемовъ н ыечей, четырііадцать тысячъ папцмрей, и бсзчисленііое 
мпожество копій и дротиковъ. Въ это же премя появилпсь въ первый разъ галерм съ 
пятыо рядами веселх.. Діописій возбудилъ 
ревность Сиракузяпъ, папомнивъ іпіъ, чтовъ 
Коріш 
,ихъметрополііг, изобр тёны трех
дсчпыекораблп.Когда вст; эти прнготоплепія 
были коичепы, Діотісій объявилъ А'і>ріі 
капскому сепату, что онъ ішчипаетъ съ шімъ 
воііііу, ссли Кароагепскія войска пе очистятъ 
Сгщиліи; потомъ оііъ осадилъ Мо ію, главиоензъ мвстъ, пршшдлежавшихъ Кар агепу. 
Гсла, Лгрнгептъ п Камарипа прпсоедшшлпсь кт. Діоіиісііо. Мо ія сдалась, и только 
пять городовъ остались в риг.і Кар агспу. 
Однако жъ, пс вссгда поб да в пчала сго 
предпріятія: опъ п самъ н сколько разъ 
былъ поражасмъ Гтшлькопомъ п Магоноиъ, 
Кар агепскпыи полководцаиіі. Между-т ііъ 
какъ опъ грабнлъ города п опустошалъ села, 
Гпиіількопъ воспользовался его отсутствіемъ 
и вступпль въ портъ Спракузскій съ двумя 
стаин галеръ. Видъ такоп страшиой арміи 
припелг пародъ въ отчаяпіс; no Гпміільконъ, 
вм стотого, чтоиіаттаковать городъ, опустошалт. сго окрестіюстп, п Діоиисій ИЫ ЛЪ дополыю времсміі прііттп кьсвопмыіапомощті. 
Моровал язва открылаег.вт. лагер Гпмилькоиа, и счастьс осгавімо этого полководца. 0спободясь огіі Афріікапцсвъ, Діоппсш обратплъ свос оружіи протіиіь ІТталіп, опустошн.іь Кротопу) Коулднію, Ригіумъ, и произ 

вель вг посл дпемъ пзъ этнхъ городовъ песлмхашшя жестокости. Онъ лишидся первоіі жепы своеи въ одиомъ возмущеніп; политика заставила его просить себ жепы пзъ 
жителыіпцъ города Рсгіума, котораго союзъ 
опъ счпталъ полезпьііМЪ для своихъ предпріятій. Регіумъ отв чалъ, что у ііего пъть для 
Діоііпсія другой дочеріг, иром 
дочерп палача. Тнрапъ Спракузсиій жёавлся па одіюй 
Локрійка;, но сохрашілъ въ душ-і; воспомппапіе обь этомъ позор , п когда, послвпеодиократпыхъ и тщетшлхъ покушешп, овлад лъ 
городомъ,топаказалъ его ясестоко. 
lie ограничиваясь одпою ВОЁНОІО, Діоішсііі ХОТ ЛЪ также строить города п заводпть 
колоіііп. Союзъ, закліочсішый съ Лакедемопомъ, доставплъ ему ие одпнъ разъ помощь 
отой республикч; опъ самъ подалъ пособіе 
Иллнрійцамь, которые хот ліі возвратить 
тронъ Алькетасу, царю Молоссовъ. Оігь осиосаль въ Адріатпчсскомъ ^^лив* городъ 
./ІІІССЪ(ІЛЗЗШ), а въ Сіщіиіп Адрапъ (Adranus). Его пам репіе білло сд латься обладатслемъ ІопическагоМоря для того, чтобы ішкто ие си лъ плавать по этоиу морю безъ его 
позполепія; оиъ хот лъ также соединнть это 
ыоре съ Сиціыійскимъ, разорвавъ Пталіяискій полуостровъ; по все ото ішкогда не могло им тьм ста. Богатства Додонскаго храма искусігли его корілстолюбіе , п для того, 
чтобы удоби е овлад ть пмъ, опъ предприпялъ походъ протпвь Эпира. Галлы, сжегіпп 
Рпмь, предложили ему свою дружбу. Опъ 
сжегь потомъхрамгЦерерьг въЭтруріп иіірозсрпппы въ Локрахъ.Оаъ ограбилъ дажеСпціиійскіехрамы, особеііпоЮпптеровъ въ Снракузахъ. Статуя этого бога была покрыта 
маптіею изъ массивпаго золота, которая подарена была храму Гіерономъ; Діонисіп прпказалъ ее снять, а па м сто ея положпть шерстяпую, и для того, говорплъ оиъ,«что зодотая 
слншкомъ холодназішою,и слпшкомъ тяжела 
л трмъ», Онъ отнялъ также у статун Эскулапазолотую бороду, сказавх (ІОТСІІЪ его Аполлопъ ие им д бороды, такъ п сыну -не прнстало іюспть ес». Діоішсш, по убі;;кденія.мъ 
шуршіа своего Діопа, призвалъ і;ъ своему 
двору Платопа; но скоро его наставлепія 
ему іічдо лп, н б дный ФПЛОСОФЪ былъ 
огосламъ въ свое отечество; надо еще прпбавпть/іто Діошісій ирпкязалъ корабсльщнку продать сго кому nil попало (см. П.іатопъ]. 
Хотя жизиьДіоІшсія Сыла пііепмущсствстіо 

Д І О 
- 
! 

посвяшепа noiinli, однако ;къ оиіі былъ перасподушспъ п къ другаго рода слап . Еглп 
в рпть Эліаиу, ОІІЪ запимался медіщшюн п 
хпрургіей. Цпцеропъ говорнтъ, что онъ завпмался также музыкой u псторіеіі; по честолюбіе его обрапіепо было препмущестсснно па поэзію: опъ хот лъ непреи ино, чтобы имя его было прОЕОЗГлашеио иа Олнмпійскпхъ играхъ. Опъ послалъ пъ Олпмпію музыі;аіітовъіідекламатороііъ,для чтепіясвопхъ 
стиховъ, п отправилъ брата споего 
еарнда 
представлять его лпцо на играхъ. К ъ несчастію, стііхіібылппайдеііы дурпымц, пмя Діоішсія подоерглось сарказмалъ рптора Лисіаса, п самый корабль, песшій 
Діописію 
Е-ІІСТЬ обь его пеудач , разбился у береговъ 
Тарепта. Все это пе лпшнло тпрана бодростп: онъ продолжалъ шісать СТИХІІ, ставнлъ 
ІІХЪ выше свопхъ вошіскнхъ подвпговъ, н 
прііпнсывалъ пеусп хъ въ Олпмпіп завистп СОВМ СТПИКОВЪ. Пославъ вторпчно стнхп 
на состязапіе, Діоппсій пспыталъ такое жв 
посранленіе, п эта непріятпость была прпчііііою, что мрачпая мелапхолііі овдадфла его 
душою. ОІГЬ сд лался равпо ясестокъ и къ 
друзьямъ іі къ врагамъ своимъ. Тотъ самый 
Ф нлпсть, который открылъ сму путь къ возЕышеішо, іі брать сго Лептииесъ, который 
часто іі счастливо иачальстповалъ сго ФЛОтоыъ,быліі іізъчпслая;ертвъ сгожестокостіі. 
Между г аъ, осрамлеппый въ ОЛІІМПІП, Діоііпсін ласкялъ себя падсждою, что А пііяііс, 
которыхъ вкусъ оиъ считалъбол еизпщііыліъ 
съум ютъ лучше попять его твореіші. За 
т й і опъ послаль въ А нны трагедію, которая бмла представлепа па празднествахъ Б аxjci, п получплъ награду. Гонецъ, привезіиій ото нзвізстіе въ Сиракузы, былъ щедро 
пагра;і;деііъ. Тпрапъ предался саыой необуздапной радостп; вел лъ прішести жс]эгвы 
богамъ, далъ иароду праздпество, и па шіру 
предался всвиъ возможиыиъ йзлйігіёстваігь. 
Задолго передъ т ыъ предсказалъ сыу оракулъ, что коііецъ его ЛСІІЗКІІ сопряженъ съ 
побидою, которую Діопіісій бдерясигь надъ 
пепріятелемъ съ превосходніійшпміі протпвъ 
пего силамп. Діопіісій отііосилч. ото предсказапіе къ побіід 
надъКар агбиянами, по поб 
да, одсржаниая имъ въ А инахъ падъ поэтами, гораздо больше его даровптыып, оправдала слова оракула. Діоішсііі умеръ шестпдесятн трехъ л тъ, 
около 103 олішпіады 
1,308 до I*. X.). И п однпт, авторъ пс соглассіп. 

Д Ю 

съдругпмъ ород сгосмертп; ОДШ І(ЮСТІІНЪ) 
говорятъ, что опъ билъ убптъ свопми поддашіымп; другіе (ІТлпійй), что онъ умеръ 
отъ радости, ііодобпо СоФоклу, узнавь , что 
его поэма одержала побиду. Миоііе утверждаютъ ііакопеоь, что опъ скошіался отъ певоздержпостн, пли что сынъ его былъ вшюіо 
его кончішы. 
Діоішсііі пм .іъ трехъ женъ; первая, какъ 
уже сказапо, погпбла въ возмущеніи, бывъ 
сперва жестоко оскорблена народомъ. Тогда 
онъ жеііплся вдругъ па двухъ: одна была 
Локрійка, по ішеші Дорпда, другая называлась Лристомаха п была сестра Діона п 
дочь Гиппарпна, одпого изъ самыхъ уважаеыыхъ людей віі Спракузахъ. Об 
жспы жили 
вм ст 
п разд-влялп его пріівязапность. П о 

словамъ Эліана, одііа слг.довала за нпмъ въ 
походъ, а другая встрізчала его по возвращспіи. 
Діопнсш Младшій, сыпъ его, родился 
отъ Дорпды. Полпбііі говоритъ, что СЦ ІІІІІопъ им лъ высокое мп піе о полнтпческхъ 
ііправительственныхъдароваиіяхъ Діоіпісія, 
а Эліапъ и Плутархъ 
обвнпяютъ его въ 

умерщвлеіііп родпоіі латерп. Мпогіе псторнкн сохранили разныя черты характера Діопнсія. Воть одію нзъ ыпожсства событій, 
свид тельствующее о ііеобыкповешюй свир пости атого тирапа. Когда опъ 
пгралт. 
въмячт,, то вв рялъ иечъ свой одпому только любнмцу своеііу, Лсопу. Одпажды одішт. 
пзъ 
прпдвоіміглхъ 
сказаіъ ему см ючпсь:. 
«Вотъ есть одпако жъ чслов къ, у котораго 
вь рукахъ твоя жіізпь». Леопъ улыбиулся, іі 
Діоппсій вел лъ Еазнить п того п другаго,— 
перваго, говорптъ Ціщсропъ, за то, что опъ 
указалх способъ умертвнть его, а другаго 
за то, что оиъ одобріілъ этотъ способь улыокою. 

Д Ю І І И С Н І Младшій, 
сыпъ предъпдущяго, пасл довалъ елу безпреплтственно въ 
308 году до Р. X. П охороппвъ отца свосго 
съ всличайшею пышпостыо, оііъ сложпл 
съ парода подать па три года , далъ свободу 
тремъ тысячамъ пл шіикові. п призвалъ кг. 
двору своему Фіі.шсоФа Платопа, сослаппаг(, 
т ъ Спракузъ Діописіемъ Старымъ. Казадось, опъ ясела.іъ вести себя по сов тамъ 
этого ФІІЛОСОФЭ и шурппа своего Діона." Н сколько слооъ, произнесешіыхъ какь то Діо 
пнсіемъ прп жертпопрішошенш и перетолковапныхті въ другую стороиу, возбудили во 
мпогихъ придпорііыхі> ыысдь, что тпрапъ хо
ДІО 
_ 4 - 
Д Ю 

чстъ отк.гзаться отъ престоля: опи р аіпдись 
огклопнтьего отъэтого памиреііія. ІІсторпісъ 
Фп.інстъ, чслов къ силыіы» пь то оремя п 
предашіый тпраішш, управляль пхъ ііптригаии; Діонъ и Платоиъ были одішъ вслъдъ 
за другимъ сослапы. Скоро посл этого, Ді
ОІПІСІІІ, ЛІООІШШІІІ Платона, возпратилъ его; 

по [ісвпуя Діопу, котораго выставлялп для пего опаспыиь сопсрііпкомь, опь прэдалъ его 
имущество н отдалъ жсиу его, Аретису/ Гимократу, одпому изъ свочхъ прпдворпыкъ. 
Діопь бьмъ въ то врсня въ Кории і;. Р шась отомстііть вс 
этп оскорблснія , опъ 

собралъ около трегь тілсячь чсловскъ и в ы садплся сь мііміі маСіщіыію. Сііракузяие полет ліг к ьвеиу па встрьчу п ввелн съто р жествомъ вь свой іородъ. Цитадель осталась 
одііаі;о жъ во властіі ДІОІІПСІЯ : опъ прптворился, будто хочсть веспі съ Діономъ переговорм, по папаль ва него въ расплохъ и одержалъ поб ду ; будучп впосл-Едстпііі разбпті) иа голову, опъ убъжал ь въ ІІталію, оставііпъначальствопадь цптадслью сыпу сво 
ему Аполлократу. Когда возшікли песогдасія между Діономіі п деиократііческоіо партіей, Діотісій опять явнлся въ Сиракузахъ 

и едва было пе утиердіілся въ нпхъ ; по Ді
опъ, 
прпмпрившпсь съ пародомъ, сноса изгпаль сго п овлад-клъ иакопсць цптаделыо, 
его послхднпмь убііжпщемт). Діопнсій удалплся въ Локры, гди царствоваль столь жс 
тирапсісіі, кйкъ п въ Спраісузахъ. ІОстипъ п 
Л епеіі 
прсдстаіияютъ 
ужаспую картііпу 

жестокостей, 
которыя проіізвелъ оаь 
въ 

отомь городі;. И о смертп Діопа, онъ получнлъ опять во власть свою Спракузы ; по 
царствовалъ тамъ недолго: пародъ, выоедеиііый пзь тсрпіліія 
сго жестокостямп u не
справсд ІМПОСТЯМІІ, возмутился протіівг пеіо 

II обратПЛСЯ СЬ IipOCLJOIO о помощп къ К орііішяпамъ, поторммъ одпажды былъ ужё о 
бязапь своею свободой. ТІІМОЛСОІІЪ, зпамсііитый Корііпесіаіі граждашшъ, прпбмлъ въ 

СІІЦІІЛІЮ п іірііііудіілі>Діопіісія оставіпь Сіі])аііузскуіо ііптадсль п все, что было въ пем 

пзъ сокровнщъ н оружія; за это оиь далі еяу 
только возможпосіь уихать въ Грсиію. Такіімі. ои[ азомь пеоозоратпоковчлласьтпраніііяДіоііпсія Младпіаіо, орододжаошаяся дссять л тъ. Еслм вгріпь дривііимь псторпиамі., ДІОІІИСІІІ , лпшсшшй 
даже саиаго nu 
обходпмаго, бмлт. прмпуждспь, діп доставЛСМІЛ ССОІі ІірОШШШІя, ОТКРЫТЬ ВІ KdpilliOli 

школу грамматшлг. Говорятъ также, что Филпппъ Македопскііі прпзысалъ его къ себ 
ц 
обошелся съ ІІІІМЪ съ болыиіімь уважспіемъ. 
Діонпсій умеръ гЛ) К ориноъ, в^ь весьма прсіс ІОІІІІЫХЪ л тахъ п въ таиой неизвистпостіі, 
что годъ КОІІЧІШЫ его пе упомчііае?ся mi у 
одпого псторпка древиостп. Діоаасій былт. 
женать па ссстр 
своеіі Софроспп , отъ котороп іім лі> Лполлократа н другпхъ д тсй; 
вс о ті, іі съ матерыо своею , былп пстреблспы возмутіівшчмися Локрійцамн. Тпмолеопъ, взявъ Спракузы потнявьвластіі у Діоііисія, пзгладплъ вс сл ды тііраііпііі. Цитадель бьма срыта; богатая гробішца, воздвигнутая Діонпсіемь Младшішь отцу своему, 
также исчезла. 

Д I О !1 I I С I Й 
Г АЛ І Ш АР И АС С К І Й , 
Dionysius 
H alicarnassius, сі.інъ какого-то 
Александра, родімся въ Каріп около 700 года отъ осішвапія Рпма. Мы пе можемъ съ достов рпостііо опред лііть время его рожде
нія, потому что и древніе піісатсліі говорятъ 

о томъ не ясно. Такъ напрпм ріі, Фотій въ 
своей 
Лпбліотекі;, доиольствуется заиичаніемъ, что Діопнсій жплъ прежде ДіонаЬассія и Ашііаиа; 
Діописій 
самъ пояспяетъ наиъ, что онъ пріібыль вь Рпмъ вь 

ПОЛОВІІИ-Е 187 олимпіады, то есть въ 723 году 
отъ осповапія Рима илп за ЗС лФгв до Р. X., 

и прожімъ въ немъ 22 года, до обнародованія 
своего обішірпаго псторическаіо твореиія. 

Мы пезпаеыъ даи;е, ГД'ІІ ОІІЪ посл паходнлся, 
какъ долго жплъ, гди и когда умеръ; ІІЗВІІСТ
ІІО только, что, во прсмя пребывапія своего въ 
Рііми, Діоіінсііі пріобридь себ болыиую пзт 

в стпость какь проіищателыіыіі критокъ п 
глубокомыслепт.ш псторпкъ. П ршіясшись 
собпрать ыатеріалы для cuoeii псторіп Рлма, 

опъ іірнзпалыісобходішымъ пріохотитьпублпку къ изучепію вслпкпхъ об|)азцоі!ъ ]"рсческой дресностп, п съ этою ц и ш о издалті 
постепспііо ігискол[.і;о пажиыхь трактатопь 
ію предметамъ рпторіікп п іфнтіжп. Пол е 
рпторъ и граиматшсъ, пежели • ЫІЛОСОФЬ, Діо
ІІИСІЙ старается бол с всего разсмотр ть въ 
ііодробііостнсочішсіііяразбііраемыхъіімъ автороиъ, не восходпкъ математнческимыіачалаиъ того псісусства, къ котороыу отпосится 
прсдмегь его разбора. 

Мсжду сго трактатамп, которыхь псего 
• шсломъ девять, ммукажсиъ преждс вссго 

Ііа нсрвып и важігьіііпііі пзъ ппхл, — Трокmaim 
о порлдшь 
и усііцюиств 
c.ioet. 

дю 
S - 
ДІО 

«Здъсь, говорптъ Г. Гро, соорапомножестоо 
зам чавій о механпзм Гречсской Фразеологіп п подробпостей, безъ которі.іхь ыногія 

изъ тонкостей азыва Греческаго бы.іи бы д.ія 
пасъ совершенію потеряпы.» (Etude sur Ja 
rhutoriquc des G recs, par M. E. G ros, стр.40 
псл дующія.) 

Нтороп трактатъ, подъ заг.іавіемъ Характеры ораторооъ, 
сохраішлся для иасъ пе 
полііый:отт> пераой половнпы ум л лъ толь
ко отрывокъ, правда зпачителыіыи, но обезображеішый мііоя;ествомъ пропусковъ; онъ 
пмііетъ заглавіеиъ—0 превос.ходств 
Демос
еповоир 
чп.ІЕ.сліі правда, чтоДіошісій Галпкарпасскій лучше умііетъ опііішватьслогъ, 

ЧІІМЪМЫСЛИ разбпраемыхъ имъ авторовъ, то 
мы должш.і зам тить также, что безпристрастіе н ііскренпость, которымъ руководнмъ 

опъ былъ при разбор 
со шіеііій, потверждаются МІІОЖССТБОМЪ прпмъровъ , прпводпмыхъ пмъ въ доказательство сііраведлнсостп 
своей критикп. 
3. Первое письмо къ Аммею, 
въ которомъ авторъ доказываетъ, что Демосоенъ образовалсл безъ помощи п участія Лрпстоте
ля. Это сочішепіе весьыа важно въ «МІЛОСОФІІческомъ и іісторическомъ отіюшеніяхъ. Мы 
зам тпмъ одпако жъ, что по рсзультатам7>, 
выведеішымъ пзъ розыскапій пов пшихъ критпковъ, прпговоръ, сдізлаішый Діонисіемъ о 
тождественности н которыхъ рт;чей,прііпіісываемыхъ Демос сну, подлежитъ сомп нію 

н пе пм етъ должпаго авторитета.' 
4. Разборъ Древнихъ; зд сь Діоппсій двлаетъ быстрый обзоръ сочіінепій важп йшпхъ Греческпхъ ппсателеіі отъ Гошсра u до 
Гішерпда. Квиптпліанъ весьма мпого пользовался этнмъ сочпненгемъ. 
5. Пись.чо кв Кнею Псмпею о Платоп 
п 
Греческпхъ псторикахъ; 6. Ппсьмо къ Кв. 
Э.іію Tfdejionf 
о 
укидпд , какъ псторик , 

и 7. Втпрое гіисьмо къ Аммею о 
укпдпд 

какъ оратор'!'.. Замт.тпмъ, что о дпухт. всличайшнхъ гспіяхъ Пернклова в'і;іса, остроумiitifi рнторъ Галпкарнасскій ііроіізпосптъ суждспіе очень ограничсчиюс, песправедлпвое 

п ложпое. Платопа упрекаетъ опъ въ пустословіи,между т мъ какъ тотъ пысокостыо своеіі мыслиііе р дко пзумляетъ пас.Т). Впрочемъ 
тутъ п удпвллться печему, потому что крптпкгі, для котораго все ДОСТОІМІСТБО сочшіс
пія состопть въ пскусствёпноыъ ІКІООріі словъ 

и хптромъсіілстеіііи псріодовъ, пеыожеть о
ц нпть п попимать восторжеппостіі плп такъ 
сказать вдохновспія, которое мы впдішъ въ 
Платоп , посл дпемь пзъ Грсковъ по разпородностп его способіюстей, образовавшихъ 

пзъ ііего въ одно и то же вреия поэта, ФПЛОco*a п оратора. Діопнсііі впдпть въ 
укп
днд иеясность п сбпвчпвость, въ чемъ п по
в іішіс съ пимъ согласпы; по полагать, что 
этотъ великій псторпкъ съ памтірепіемъ старался быть темнымъ въ своемъ разсказ , зпачитъ не отдавать должіюй справедливостп 
его 
глубокомыслію 
н 
разсудителыюсти. 
Діоііпсіп хот лъ, чтобъ псторпкъ старался 
только правпться чптателю, п основываль 
.свою ІІЗВ СТІІОСТЬ па удовольствііі, которос 
будуть паходнть другіе, читая его сочіпіепія; 

по 
укндпдъ, худо попятый н опгпеііііып 

свопми совремеіітікаміі, ппсалъ пе для того, 
чтобы пршбръсть скоропреходящую и нзміінчивую 
изв стность; по 
ХОТІІЛЪ зав щать потомству, всгмъ возрастамъ п состояніямъ сокровище, которос осталось бы вавсегда въ ц лости и въ пастоящомъ своемь 

ВІІД . 
укпдпдъ не отчаявается въ 
чсло
в честв , какі. говорять пвкоторые: оиъ 
только даетъ сму ішстаплепія и старается 
просветпть моралыо, заимствуемою пзъ событій іісторпческііхъ ; опъ отказывается доброволыю отъ славм, которую могт. бы гі])іобр сть между современниками, для того 
едіііістиеіто , . чтобы тіт.ть 
славу въ потомстві; 
прочп е 
п лучше 
первой. 'Jaкимъ обрапомъ обьяспятся памъ п прпчіиіы, 
почсму слогъ его, вообще загадочш.ш п богаті.ій септепціямн, бываетъ міістами пеясеігь 

н ма іо попятепъ; по пс смотря п па это , ве 
лпкій исторіікъ пе требуетъ ііаіиего снпсхож 
депія къ этпмъ свотіъ ііедостаті;ам-ь, п чі;мъ 
бол емы будсмъуглубляться върасказъегоіі 
впнкать въ духъ, ожпвляіошій его творсчіія, 
т мъ болие откроется вамъ въ ппхъ красоты, велпчія и высокой ФИЛОСОФІІІ. 
Паконецъ, ІІМ СМЪ мы поді. пмепсмъ Діоніісія Га ітсарпасскаго рстортсу, посвящеітуіо 
пмі) какому-то Эхекрату; no no мп пііо Іісстермапа (®cfd)id)tc Ы <ёхЩЩт 
5Bevi'bfiim 
fcit §§ {й^прим чапіеб.стр. 135),зтотворспіс; 
есть нодложіюс п ііесправсдлішо iijinnnci.iвпется Діошіспо. 
lie смотря одпако жъ па пвкоторыс псдостаткпего каиъкрптпка, его прпстрастіс пли 
іірсдубііа;деше 
ісъ п когорымъ 
авторамь, 
отгутствіс глубикозіыслія ;і ііовсрхііостііыс,